Arbeidsforberedende trening for minoritetsspråklige

Blå Kors arbeid og inkludering Oslo prøver ut arbeidsforberedende trening (AFT)  for minoritetsspråklige 

– Vi er glade for å ha fått til dette pilotprosjektet slik at deltakerne fra Avklaring for Minoritetsspråklige som mangler språkferdigheter, omsider kan få den videre oppfølgingen i arbeidsforberedende trening (AFT) som vi over lang tid har erfart at de trenger.

Blå Kors arbeid og inkludering Oslo har stor tro på at dette prosjektet vil få flere minoritetsspråklige i arbeid, sier administrerende direktør Gro Svennebye. Vi har over 50 års erfaring med arbeidsinkludering i Oslo, og har opparbeidet en særskilt kompetanse på minoritetsspråklige deltakere. Våre veiledere jobber særlig med språklig tilrettelagt karriereveiledning og arbeidstrening. 

Fra arbeidsavklaring til arbeidsforberedende trening (AFT) 

Vi har siden 2017 på oppdrag fra NAV tilbudt tiltaket Avklaring for minoritetsspråklige, og er den eneste tilbyderen av dette i Oslo. Tiltaket er rettet mot mennesker som har særskilt store utfordringer med norsk språk, og med behov for bistand til å komme ut i arbeidslivet. 

Tiltaket imøtekommer et stort behov hos denne målgruppen. Veilederne gjør en grundig jobb i samarbeid med tolker og spesialpedagog med å avdekke læringsbehov de har for å komme ut i arbeid. 

Tiltaket avdekker også at mange i denne gruppen har behov for tett oppfølging med språktrening enn de tidligere hadde fått tilbud om, og at de trenger mer tid enn rammene i avklaringstiltaket tillater. 

Dessverre har de ikke hatt mulighet til å fortsette i arbeidsforberedende trening (AFT) siden dette er forbeholdt personer som forstår norsk og ikke trenger tolk. 

Godt samarbeid med NAV 

Dette behovet har over tid blitt formidlet til NAV. Dialogen har medført at Blå Kors arbeid og inkludering Oslo nå har inngått avtale om et pilotprosjekt om Arbeidsforberedende tiltak for minoritetsspråklige. Tiltaket følger de samme kravene som det ordinære tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT). I tillegg kan vi benytte tolk så lenge det er nødvendig.  

Har arbeidsevne – mangler språkferdigheter 

Målgruppen for Arbeidsforberedende trening for minoritetsspråklige er mennesker som har vært i Avklaring for minoritetsspråklige og fått avklart at de har en arbeidsevne, men at svært begrensede norskferdigheter vanskeliggjør at målet om arbeid kan nås. Språkferdigheter er avgjørende for muligheten til arbeid og aktiv samfunnsdeltagelse. 

Årsaken til at deltakere i målgruppen ikke har oppnådd tilstrekkelige ferdigheter i tidligere språkundervisning er ofte sammensatte. Kartleggingen som skjer gjennom tiltaket Avklaring for minoritetsspråklige kartlegger i mange tilfeller noen av årsakene til dette. Dette gjøres gjennom bruk av tolk, kombinert med veiledere og pedagog med spisskompetanse på minoritetsspråklige. 

Hvordan jobber vi med å få denne målgruppen ut i arbeid? 

I tillegg til å synliggjøre gapet mellom deltakeres språknivå og språkkravene i arbeidslivet, må vi også se på deltakernes tidligere læringserfaring og skolegang, både i Norge og i opprinnelseslandet. Når vi kjenner deltakernes forutsetning for læring, er det lettere å utvikle deltakernes språkpotensiale gjennom riktige læringsprosesser. 

Tiltaket og arbeidstreningen er individuelt tilpasset til hver deltaker, slik at deltakeren utvikler sine ferdigheter både språklig og praktisk. Opplæringen vil skje i tråd med de kravene som eksisterer på arbeidsplassen og innenfor yrkesfeltet deltakeren skal ut i. Vi har norskundervisning i våre lokaler, individuell språktrening med pedagog, og kan tilrettelegge for språkopplæring ute på arbeidsplassen. 

-Vi har sett frem til oppstarten i dag, og gleder oss til å bistå denne gruppen ut i arbeid slik at de får gode norsk- og yrkesferdigheter, og blir konkurransedyktige i møte med arbeidslivet, avslutter Isabelle Wilt, virksomhetsleder i Blå Kors arbeid og inkludering Oslo, tidligere AS Rehabil.