Spillavhengighet

Opplever du problemer med gambling, gaming, sosiale medier og/eller skjermbruk? Vi har behandlingstilbud innen ulike former for spilleavhengighet. Spilleavhengighet kjennetegnes ved hyppige, gjentatte episoder som fortsetter og ofte øker, til tross for negative sosiale konsekvenser som dårlig økonomi, dårligere familieforhold og store personlige problemer. Kjenner du deg igjen i dette kan du ta kontakt med oss for hjelp.

Målsetting i vårt behandlingstilbud:

 • Behandling for spilleavhengighet.
 • Psykoedukasjon om spilleavhengighet.
 • Kartlegge underliggende triggere.
 • Utvikle mestringsstrategier for å unngå tilbakefall.
 • Hør psykolog Oddvar Jordheim Tyssen fra Blå Kors Poliklinikk Oslo fortelle kort hva spillavhengighet handler om.

  Nettavhengighet

  De siste 10-15 årene har man sett framvekst av andre typer avhengighet på nett. Mest vanlig av disse er; gaming-avhengighet, avhengighet til sosiale medier og/eller skjermavhengighet generelt. Vi har lang erfaring, også med behandling av denne problematikken.

  Nettavhengighet kjennetegnes ved svekket kontroll over atferden, stadig økende prioritering blir lagt/gitt til atferden og at den tar presedens over andre interesser og daglige aktiviteter. Atferden kan være online og/eller offline.

  Det er også vanlig at en fortsetter med atferden på tross av ulike negative konsekvenser som svekkelse av personlig, familiær, sosial, utdannings og/eller jobbmessig fungering og eller andre viktige sider ved/i livet.

  Henvisningsårsak for denne type avhengighet er beskrevet i den kommende diagnosemanualen ICD-11 og i det amerikanske diagnosesystemet DSM-V.

  Hva handler indre og ytre kontroll om? Hør hva psykolog Oddvar Jordheim Tyssen forklare.
  Blå Kors har utviklet ulike filmer med temaer som: gjeld, flukt, indre og ytre kontroll, relasjoner og for pårørende. Oddvar Jordheim Tyssen er psykolog hos Blå Kors Poliklinikk Oslo, og medvirker i alle filmene.

  Aldersgrense

  Det forutsetter søknad fra godkjent henvisningsinstans, men har ingen klart definert nedre aldersgrense. Dette fordi nettbasert avhengighet ofte involverer yngre personer. 

  Teoretisk grunnlag

  Behandlingstilnærmingen er forankret i kognitiv atferdsterapi og teknikker fra motiverende intervju. Vi legger sterk vekt på atferds delen, spesielt i starten, gjennom strukturelle tiltak og endringer. Om det dukker opp mulige bakenforliggende emosjonelle og/eller relasjonelle vansker benyttes det vanligvis en mer dynamisk forståelsesmodell.

  Vi vil ikke søke etter/vektlegge bakenforliggende årsaker før pasienten har problematferden under god nok kontroll. Vi vurderer da, sammen med pasienten, om vi skal bruke litt ekstra tid på dette eller bare være fornøyd med at pasienten har sluttet å spille.

  Blå Kors klinikk Haugaland tilbyr også undervisning i dette.

  Mann sitter ved laptopen sin. Det er mange konvolutter og fakturaer. Han tar hånden til pannen og er frustrert
  Spillavhengighet kan føre til store økonomiske problemer. Illustrasjonsfoto: Blå Kors

  Test deg selv:

  1. Tenker du stadig på spill? Blir du fraværende når du spiller\/tenker på spill?
  2. Spiller du oftere med større innsats for å oppnå større effekt?
  3. Har du noen gang prøvd å redusere innsatsen eller å slutte å spille?
  4. Blir du rastløs eller irritert ved forsøk på å begrense eller slutte å spille?
  5. Spiller du for å glemme eller slippe å tenke på dagligdagse problemer?
  6. Vender du tilbake til spillestedet for å vinne tilbake det tapte?
  7. Lyver du for familie og omgangskrets for å skjule hvor mye du spiller?
  8. Har du gjort noe ulovlig (tyveri, underslag eller lignende) for å kunne spille?
  9. Har du forsømt eller mistet personlige forhold som jobb, utdanning eller annet på grunn av spill?
  10. Regner du med at familie eller andre kan løse de økonomiske vanskene du har havnet i på grunn av spill?