Aglo barne- og familiesenter

Aglo barne- og familiesenter er en heldøgns- institusjon for foreldre og barn. Senteret har to avdelinger.

Opphold ved familieavdelingen hjemles i Lov om barneverntjenester § 4-4, andre ledd, – frivillige hjelpetiltak for barn og barnefamilier.

Hovedoppgaven er å gi bistand til de kommunale barneverntjenester i saker som gjelder risikogravide og sped-/småbarnsfamilier innenfor barnevernets ansvarsområder.

Opphold på barneavdelingen hjemles i Lov om barnevernstjenester §§ 4-12, 4-4, 6. ledd, 4-6, 1.ledd og 4-6, 2. ledd.

Målgruppen er barn som har behov for et individuelt tilpasset omsorgstilbud med behov for utredning og kartlegging i forhold til barnets videre omsorgsbehov.