Nullmobbing [fra Namdalsavisa]

1. august 2017 | Kom det en lovendring i opplæringsloven som stadfester at det er nulltoleranse mot mobbing i skolen. Denne endringen styrker rettighetene til elever som blir mobbet og deres foreldre, og skal være et viktig virkemiddel mot mobbing og dårlig skolemiljø.

Dette er gledelig fordi loven nå tar barn på alvor, med utgangspunkt i hva den enkelte opplever som mobbing. Dette gjør det vanskeligere for andre å bagatellisere hendelser for å unngå «oppstyr». Ingen i skolen skal kunne snu seg vekk, si de ikke visste eller la være å gripe inn og håpe at det går over.

Samtidig innføres en ny aktivitetsplikt for skolene, som blant annet innebærer at alle som jobber på skolen skal følge med, varsle og gripe inn overfor mobbing og krenkelser. Dette omfatter alle som jobber på skolen, også vaktmestre, assistenter, rengjøringspersonell og helsesøstre. Plikten gjelder uavhengig av om du er vikar eller fast ansatt. Hvis elever selv sier ifra om at de ikke har det bra, eller noen som jobber på skolen ser eller mistenker at en elev ikke har det trygt og godt, skal skolen alltid undersøke saken nærmere. Hvor raskt en sak skal varsles til rektor, må vurderes fra sak til sak. Alvorlige saker skal varsles straks. Andre saker kan det være forsvarlig å vente litt lenger med, for eksempel til slutten av skoledagen eller til ukentlige oppsummeringer.

Plikten til å undersøke betyr at skolen skal undersøke elevens opplevelse av miljøet på skolen. Hensikten skal være å få frem fakta om situasjonen og hva som påvirker hvordan eleven opplever skolehverdagen. Skolens oppgave er ikke å skaffe og vurdere bevis for eller mot at eleven er blitt krenket eller mobbet. Skolen har plikt til å sette inn tiltak og denne plikten opphører ikke før eleven har det trygt og godt. Dersom skolen ikke gjør det den skal, kan kommunen få dagbøter. Med den nye endringen blir Fylkesmannen førsteinstans i saker som omhandler elevenes skolemiljø. Dersom skolen har blitt varslet om mobbing uten å følge det opp, kan elever og foreldre ta kontakt med Fylkesmannen.

I dag foregår mye av mobbingen via mobiltelefon og på nett og dermed utenfor skolen. Dette kan likevel påvirke hvordan eleven har det på skolen. Hvis en elev opplever å ikke ha det bra på skolen, plikter skolen å ta tak i problemet. Det betyr at skolen også kan ha et ansvar for å se på mobbing som skjer på nett og i sosiale medier, selv om dette altså skjer utenom skoletid.

Det er fortsatt en lang vei å gå og et sammensatt folkehelseproblem. Vi kan ikke bekjempe all mobbing med denne lovendringen, man må også heve kompetansen i skolene og bedre hjelpeapparatet for de barna og familiene som blir utsatt. I tillegg må barnehagene i større grad med i det langsiktige arbeidet for å bekjempe mobbing, fordi godt forebyggende arbeid må starte tidlig. Ut over dette er denne lovendringen definitivt et stort steg i riktig retning.

IDAS TIPS

Hjelp på nett:

  • www.nullmobbing.no En portal med nødvendig informasjon om både rettigheter og praktiske råd som mobbeofre og deres familier kan trenge for å fremme konkrete mobbesaker.
  • www.snakkommobbing.no Drives av Blå Kors og er en nasjonal chat-tjeneste for barn og unge mellom 9 og 19 år. Her kommer du i direkte kontakt med en fagperson – helt anonymt og helt gratis. Chatten er for alle som er berørt av mobbing – uansett om du mobber andre, «bare» er tilskuer, eller utsettes for mobbing selv.
  • Les opplæringslovens kapittel 9A på www.lovdata.no
  • www.barneombudet.no Barneombudet er barn og unges talsperson, og jobber for barns rettigheter.

Les den originalen artikkelen HER.