Trening og turer

Fysisk aktivitetsgruppe

Gruppen er for alle innlagte pasienter som vil komme i bedre form. Pasientene trener i eget treningsrom ved BKHAS og på Actic. Pasientene ved dagenheten får tilbud om å delta på volleyball. Det gis individuell veiledning i øvelser og tilrettelagt program ved behov.

Målsetting:

 • Oppleve fysisk aktivitet som positivt og godt.
 • Oppnå bedre psykisk og fysisk helse ved å være i aktivitet / trene.
 • Motivere for videre fysisk aktivitet etter utskrivelse.

Turgruppe

Turgruppen er for innlagte pasienter ved døgnenheten og arrangeres to ganger i uken. Pasienter ved dagenheten gis anledning til deltakelse en gang pr uke. Det er alltid minimum to miljøterapeuter med på turen.

Målsetting:

 • Få bedre fysisk og psykisk helse gjennom fysisk aktiv.
 • Få frisk luft og gode sanse- og naturopplevelser.
 • Samhandling og sosialt fellesskap med andre.
 • Oppleve mestring gjennom å utfordre seg selv.
en gruppe mennesker på tur ute

Yoga

Yoga tilbys innlagte pasienter og dagpasienter og er organisert i en gruppe for menn og en gruppe for kvinner.

Målsetting:

 • Møte seg selv, kjenner på sine utfordringer og begrensninger, og gradvis lære å bygge opp positivt handlingsmønstre.
 • Lære å eksistere uten å flykte eller å distrahere.
 • En øket tilstedeværelse gir grobunn for større innsikt innad og utad, og man lærer seg å finne en harmoni med seg selv og andre.

Gruppen passer for alle og er ledet av fysioterapeut Siv Almbakk. Yoga tilrettelegges ut fra den enkeltes behov.

flere personer gjør yoga

Fysikalsk behandling

Høsten 2019 ble det etablert fysikalsk behandling som en integrert del av en helhetlig behandlingskjede. Prosjektstillingen til fysikalsk behandling kommer i tillegg til det allerede avtalte tilbud om Yoga som er godt innarbeidet som del av behandlingstilbudet.

Tilbudet vil kun være for pasienter med status som innlagt, enten i behandlingsenheten eller i familieenheten. Pasienter som er i et behandlingstilbud og overføres til dagenheten får anledning til å fullføre sitt behandlingstilbud. Pasientene henvises til fysikalsk behandling av lege i døgnenheten.

Målsetting:

 • Tilrettelegge og integrere den fysikalske behandlingen til innlagte pasienter, som del av det helhetlige behandlingstilbudet.